Algemene voorwaarden

Mondkapjesbestellen.nl
De Maas 22F
5684 PL, Best
31 (0) 6 415 111 38 
info@mondkapjesbestellen.nl

Definities

Diensten: alle door Mondkapjesbestellen.nl op basis van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen.

Producten: al dan niet als resultaat van geleverde diensten , zoals – maar niet beperkt tot – normen, NPR’s, NTA’s, NVN’s, NEN Connect, toepassingsproducten, publicaties, rapporten, adviezen en (certificerings)schema’s.

Hulpmiddelen: alle zaken die opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Mondkapjesbestellen.nl ter beschikking stelt ten behoeve van de te verlenen diensten.

IE-Rechten: alle rechten van intellectuele eigendom waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrechten, merkrechten en data-bankrechten.

Mondkapjesbestellen.nl: statutair gevestigd en kantoorhoudend te De Maas 22F, 5684 PL, Best 31.

Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende de levering van Diensten en/of producten tussen De mondkap drogist en Opdrachtgever met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Verkoopvoorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Mondkapjesbestellen.nl, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Commissieleden, kopers van producten.

Partij: Mondkapjesbestellen.nl of Opdrachtgever, afhankelijk van de context.

Verkoopvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van Mondkapjesbestellen.nl die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst.

Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle overeenkomsten en alle door Mondkapjesbestellen.nl uitgebrachte offertes of aanbiedingen.

De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde (algemene) inkoop- en/of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.  

Totstandkoming overeenkomst

Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, hebben de offertes en aanbiedingen van Mondkapjesbestellen.nl een geldigheidsduur van 30 (zegge: dertig) dagen nadat Mondkapjesbestellen.nl de offerte of aanbieding heeft uitgebracht. Een samengestelde prijsopgave verplicht De mondkap drogist niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een Overeenkomst komt alleen tot stand door:  a)  schriftelijke aanvaarding door De mondkapjes drogist van een opdracht van Opdrachtgever in het geval van levering van Diensten en maatwerkproducten. b)  door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen. of  c)  bestelling van normproduct in de normshop.

Ten aanzien van opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, wordt de toepasselijkheid van de artikelen 6:227b en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van verschillen tussen de inkooporder van de opdrachtgever en offerte of aanbieding van Mondkapjesbestellen.nl, geldt de inhoud van de offerte of aanbieding als de inhoud van de overeenkomst.

In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de verkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst. 

Wijziging overeenkomst

Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen bindend, voor zover deze uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen door personen die daartoe bevoegd zijn.

Mondkapjesbestellen.nl is verplicht mee te werken aan wijzigingen van de overeenkomst, daaronder begrepen wijzigingen in de omvang of de hoedanigheid van de diensten. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid neemt opdrachtgever de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht.

Mondkapjesbestellen.nl stelt opdrachtgever onverwijld schriftelijk en onderbouwd op de hoogte van de gevolgen van de beoogde wijziging ten aanzien van de prijs, kwaliteit, bruikbaarheid, bijkomende kosten, levertijden en garanties voor de door De mondkap drogist te leveren  diensten.

Indien de wijziging leidt tot verhoging van de koopprijs dient opdrachtgever hiervoor schriftelijke goedkeuring te geven, bij gebreke waarvan De mondkap drogist de verhoging van de koopprijs niet in rekening kan brengen.

Indien de gevolgen van de door Mondkapjesbestellen.nl beoogde wijziging naar het oordeel van opdrachtgever onredelijk zijn, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Garanties en vrijwaring

Het gebruik van de diensten en/of de daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende producten is voor risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
Opdrachtgever garandeert dat zij de diensten en/of de daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende producten niet zal gebruiken:  

a) op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Mondkapjesbestellen.nl of  van derden en/of op een andere onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-Rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
b)  in strijd met geldende wet- en/of regelgeving. en/of
c)  in strijd met een bepaling van onderhavige.

Levering

Alle door Mondkapjesbestellen.nl genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn indicatief en berusten op een inschatting. Mondkapjesbestellen.nl spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen, maar zal niet in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de termijn. Mondkapjesbestellen.nl voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

Verzuim en in gebreke stelling

Klachten over diensten en/of (daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende) producten dienen binnen 10 (zegge: tien) werkdagen na levering van de betreffende diensten en/of producten, per aangetekende brief ter kennis worden gebracht van De mondkap drogist. De kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat De mondkap drogist in staat is te reageren. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving of voldoende specifieke omschrijving van de tekortkoming(en) vervalt elke aanspraak jegens De mondkap drogist ter zake gebreken in de diensten en/of de daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende producten.

In geval van gegrond bevinding van een ingediende klacht wordt De mondkap drogist in de gelegenheid gesteld de afgekeurde diensten en/of producten, alsnog conform de overeenkomst uit te voeren, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Eventuele klachten als laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever onverlet.  

Hulpmiddelen, gegevens en inlichtingen

Het gebruik door Mondkapjesbestellen.nl van de hulpmiddelen en/of door opdrachtgever aan De mondkap drogist ter beschikking gestelde informatie is geheel voor rekening en risico van opdrachtgever

Prijzen

Tenzij door Mondkapjesbestellen.nl uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, zijn de door De mondkap drogist vermelde prijzen exclusief de jaarlijkse inflatiecorrectie, kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingskosten en eventuele installatie en montagekosten gesteld in Euro’s (€)

Betaling

Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt in Euro’s (€) en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Mondkapjesbestellen.nl heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen. Totdat die vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid zal zijn verstrekt, heeft De mondkap drogist het recht haar verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten.

Mondkapjesbestellen.nl is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een overeenkomst op te schorten in het geval opdrachtgever niet volledig en/of tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van opdrachtgever.

Alle betalingen door opdrachtgever aan Mondkapjesbestellen.nl worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van opdrachtgever.

Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder sommatie, aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 (zegge: één) % per maand of een gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, naast de verplichting van opdrachtgever, zonder dat daartoe enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, tot vergoeding van alle kosten ontstaan uit – of verband houdende met – de  gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag met een minimum van € 350,–,- (zegge: driehonderd en vijftig) per keer.

Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Mondkapjesbestellen.nl.

Opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist te hebben erkend, indien daartegen niet  binnen 10 (zegge: tien) werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd

Aansprakelijkheid

Mondkapjesbestellen.nl is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Mondkapjesbestellen.nl toe te rekenen verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen.

Indien Mondkapjesbestellen.nl aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, dan geldt dat Mondkapjesbestellen.nl slechts aansprakelijk is voor directe schade van opdrachtgever: beperkt tot het bedrag dat De mondkap drogist gedurende 12 (zegge: twaalf) maanden voorafgaand aan het moment van de schade veroorzakende gebeurtenis uit hoofde van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, exclusief BTW; waarbij in alle gevallen geldt dat een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd en de maximale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) van De mondkap drogist wordt uitgekeerd. Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Mondkapjesbestellen.nl gelden ook ten aanzien van enige garantieverplichtingen en vrijwaringsverplichtingen van Mondkapjesbestellen.nl.

Iedere aansprakelijkheid van De mondkap drogist voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is, geheel uitgesloten. Onder de gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vergaring in dataverkeer en alle andere schade.

Mondkapjesbestellen.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van (druk)fouten van aan De mondkap drogist door opdrachtgevers beschikbaar gestelde gegevens en inlichtingen en/of uit de geleverde diensten voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende producten.

Opdrachtgever vrijwaart Mondkapjesbestellen.nl tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
Aansprakelijkheid van Mondkapjesbestellen.nl vanwege toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien opdrachtgever Mondkapjesbestellen.nl tijdig in gebreke heeft gesteld waarbij De mondkap drogist een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is geboden en De mondkap drogist ook na ommekomst van die termijn toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Het recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in elk geval indien niet binnen 3 (zegge: drie) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door opdrachtgever ondubbelzinnig schriftelijke aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt begrepen.

Mondkapjesbestellen.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Tot de omstandigheden van overmacht worden in elk geval, maar niet uitsluitend, gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de diensten via internet, storingen in systemen die deel uitmaken van internet, storingen in de telecommunicatie en/of infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen.

Mondkapjesbestellen.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (zegge: twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Mondkapjesbestellen.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De mondkap drogist gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Personeel en derden

In het geval is overeengekomen dat de diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Mondkapjesbestellen.nl steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

Mondkapjesbestellen.nl is gerechtigd haar werkzaamheden inzake het verrichten van diensten uit te besteden.

Verwerking persoonsgegevens

Mondkapjesbestellen.nl zal bij de uitvoering van de overeenkomst, alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. De mondkap drogist is een verwerkingsverantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de verwerking van de persoonsgegevens die zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever verkrijgt. De mondkap drogist bepaalt bij de uitvoering van de overeenkomst zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Mondkapjesbestellen.nl verwerkt persoonsgegevens die zij van opdrachtgever heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Mondkapjesbestellen.nl mag, al dan niet in verband met de overeenkomst, de persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en verspreiden onder eenieder binnen de organisatie van De mondkap drogist in verband met de behandeling van de overeenkomst en ten behoeve van haar relatiebeheer.

Mondkapjesbestellen.nl verwerkt geen gegevens in opdracht van opdrachtgever, tenzij dit noodzakelijk is uit de aard van de dienstverlening.

Mondkapjesbestellen.nl zal als verwerkingsverantwoordelijke met haar opdrachtgever geen verwerkingsovereenkomst sluiten.

Mondkapjesbestellen.nl zal de persoonsgegevens alleen verder verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

Mondkapjesbestellen.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, verminking en onbevoegde toegang. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Mondkapjesbestellen.nl.

De mondkap drogist zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst geheimhouden. De mondkap drogist is met haar medewerkers, dan wel personen werkzaam ten behoeve van Mondkapjesbestellen.nl, een geheimhoudingsverklaring overeengekomen.

Ingeval dit niet contractueel is overeengekomen met medewerkers in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van Mondkapjesbestellen.nl, zal Mondkapjesbestellen.nl een geheimhoudingsverplichting opleggen aan die medewerkers en/of personen met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen. De mondkap drogist zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst op geen enkele wijze openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, tenzij opdrachtgever daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat voor Mondkapjesbestellen.nl.

Overdracht van rechten en verplichtingen uit de overeenkomst

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan (een) derde(n). Mondkapjesbestellen.nl mag voor de uitvoering van de opdracht niettemin gebruik maken van derden.

Nietige en vernietigde bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze verkoopvoorwaarden of de overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter worden vernietigd, behouden de overige bepalingen van deze verkoopvoorwaarden en de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van deze verkoopvoorwaarden niet aan.

Voortdurende bepalingen


Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden nadien  hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval garanties en vrijwaring. Aansprakelijkheid, Geheimhouding, Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.